Weksel

Weksel

Weksel to tak zwany papier wartościowy.Przy jego pomocy zobowiązuje się odbiorcę do koniecznego zapłacenia podanej kwoty dla osoby, której nazwisko widnieje na wekslu. Weksle wykorzystuje się również jako formy krótkotrwałego kredytu, bądź jego zabezpieczenia. W zależności od osoby zadłużonej dzielą się one na: weksel własny i ciągniony. Weksel własny charakteryzuje się tym, iż osoba wystawiająca weksel zobowiązuje się do zapłaty podanej kwoty. Weksel ciągniony natomiast objawia się faktem, iż osoba wystawiająca go zleca osobie zadłużonej spłatę długu na rzecz osoby trzeciej.Bardzo często weksle tego typu są wykorzystywane gdy, dana firma posiada zadłużenie poprzez opóźniające się spłaty zleceń swoich klientów i może dzięki temu wystawić weksel zlecający zapłatę długu przez klienta dla dostawcy firmy. Weksle dzielą się również na: weksle na zlecenie, imienne oraz weksle na okaziciela. Jeśli chodzi o weksle na zlecenie upoważniają do przeniesienia prawa do weksla na inna osobę. Oprócz tego typu podziału weksli można również spotkać się z wekslami tak zwanymi in blanco.Nie posiadają one często podstawowych elementów weksla, wystawiana są zazwyczaj w celu zabezpieczenia, na przykład kredytu.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments